CÔNG TY ĐỒNG TÂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

Ngày 03 tháng 10 năm 2020, Công ty cổ phần đầu tư và phát triển công nghệ mới Đồng Tâm (Công ty Đồng Tâm) đã long trọng tổ chức cuộc họp Đại hộ đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Thành lập từ năm 2011 đến nay, trải qua 10 năm hình thành và phát triển, Công ty đang ngày càng mở rộng, lớn mạnh sau khi kết nạp thêm 3 cổ đông vào tháng 9 năm 2019, nâng tổng số cổ đông của Công ty lên 11 cổ đông, trong đó có 1 cổ đông nước ngoài là công ty OHKUBO GENERAL SYSTEM CONTRACTORS CO.LTD (Nhật Bản).

Dưới sự chủ trì của bà Nguyễn Thị Kim Thúy - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty đại hội đã thông qua một số nội dung trọng yếu và thành công tốt đẹp với 100% cổ đông biểu quyết đồng ý:

  • Báo cáo Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.
  • Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  • Kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm năm 2020.
  • Bầu các thành viên BKS, thông qua thù lao cho BKS.
  • Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2019.
  • Thống nhất phương án xử lý giá trị cổ tức/cổ phần chưa góp đủ tại thời điểm 31/12/2019.

Các thành viên lắng nghe Ông Tạ Đức Hải - Giám đốc công ty đọc báo cáo kết quả kinh doanh năm 2019.

100% các cổ đông biểu quyết tán thành nội dung đưa ra tại cuộc họp.

Thành viên Ban kiểm soát được bầu

Các thành viên Hội đồng cổ đông chụp ảnh lưu niệm cuối đại hội

Đại hội cũng tổng kết chỉ tiêu doanh thu của 06 tháng đầu năm 2020 đạt 45.03% so với kế hoạch thực hiện cả năm. Trong bối cảnh tình hình kinh tế trong nước và thế giới bị ảnh hưởng trầm trọng bởi đại dịch Covid 19, Công ty Đồng Tâm cũng đã xây dựng những kịch bản ứng phó khác nhau tùy theo diễn biến thực tế để đảm bảo duy trì thực hiện mục tiêu của năm.

Kết thúc đại hội, 100% cổ đông tham dự đồng ý thông qua các nội dung. Việc kết nạp thêm thành viên Hội đồng cổ đông cũng phần nào minh chứng cho chủ trương mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty trên tinh thần hợp tác quốc tế, đặc biệt với đất nước Nhật Bản. Qua đó cũng mang đến thêm nhiều cơ hội và thách thức hơn trong thời gian sắp tới, đòi hỏi Ban lãnh đạo Công ty luôn phải đặt ra mục tiêu chiến lược để phát triển Công ty một cách bền vững.